REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Platforma handlowa on-line zwana dalej Sklepem jest własnością JCK Sp. z o.o. NIP: 8842754815 z siedzibą w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 28 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559410 reprezentowanej przez Jacka Fijołka – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Właścicielem.
  2. Właściciel oświadcza, że posiada wiedzę i środki niezbędne do prowadzenia Sklepu.
  3. Korzystanie ze Sklepu oznacza zapoznanie się z jego Regulaminem i akceptację wszystkich jego postanowień. Warunki zaproponowane przez Kupującego, które są sprzeczne z niniejszymi nie są ważne.
  4. Dokonywać zakupów poprzez Sklep mogą jedynie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. DEFINICJE
  1. Użyte w regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
   1. Administrator – JCK sp. z o.o., która dokonuje wszelkich czynności związanych z obsługą Sklepu.
   2. Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert.
   3. Cennik – zestaw ustalonych przez Administratora opłat za usługi, których zakupu można dokonać za pośrednictwem Sklepu.
   4. Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane.
   5. Cena zakupu – dotyczy konkretnego pojazdu, którego dotyczy ogłoszenie.
   6. Sprzedający – JCK Sp. z o.o. w zakresie pojazdów własnych jak również podmioty zewnętrzne, których pojazdy ogłoszone są w Sklepie.
   7. Kupujący – użytkownik Sklepu, który dokonuje za jego pośrednictwem zakupu pojazdu.
   8. Cookie – dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika. Pozwalają również wyświetlić stronę internetową z uwzględnieniem jego indywidualnych preferencji.
 3. ZAKUP POJAZDU
  1. Sklep zawiera zarówno pojazdy będące własnością JCK Sp. z o.o. jak również pojazdy w sprzedaży, których Administrator pośredniczy.
  2. Zakup pojazdu w Sklepie następuje poprzez witrynę internetową, bezpośrednio w siedzibie JCK Sp. z o.o., w jej Oddziałach własnych lub franczyzowych.
  3. Do ceny zakupu znajdującej się w ogłoszeniu dolicza się prowizję JCK Sp. z o.o. w kwocie 1500PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.
  4. Płatność za zakupy w Sklepie następuje po wybraniu jednej z dostępnych opcji. Wpłata środków w każdym przypadku następuje na konto JCK Sp. z o.o.
  5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów zakupu w ciągu 3 dni roboczych.
  6. Faktura sprzedaży samochodu, jak również faktury za inne usługi dodatkowe, wysyłane są Kupującemu drogą elektroniczną po zaksięgowaniu wpłaty.
  7. Wydanie pojazdu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego do rąk własnych Kupującego lub osobie trzeciej po okazaniu pełnomocnictwa do odbioru sporządzonego w formie pisemnej.
  8. Kupujący zostaje poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie o możliwości odbioru pojazdu i jest zobowiązany to uczynić w ciągu 5 dni od powzięcia wiadomości. Po upływie tego terminu za każdy dzień postoju na parkingu Spółki nabywca obciążany jest opłatą w wysokości 30zł. W przypadku spóźnienia z odbiorem w wyznaczonym terminie wdanie pojazdu nastąpi dopiero po uiszczeniu opłaty za parking.
  9. Odbiór samochodu następuje w miejscowości wskazanej w ogłoszeniu lub wybranej w opcjach dostawy.
  10. Istnieje możliwość rezerwacji pojazdu od 3 do 7 dni po wpłaceniu zaliczki w wysokości 2000PLN (słownie: dwa tysiące złotych). Wpłata pozostałej części środków musi nastąpić w przeciągu 3 dni roboczych. Brak wpłaty odnosi skutek taki jak rezygnacja z zakupu. Administrator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 1000PLN (słownie: tysiąc złotych) na pokrycie kosztów administracyjnych.
 4. ZAKUP USŁUG
  1. Sklep oferuje następujące usługi:
   1. transport pojazdu z miejsca, w którym znajduje się ono w momencie zakupu pod wskazany przez Klienta adres,
   2. tłumaczenie dokumentów,
   3. rejestracja pojazdu w Polsce (tylko w powiecie: świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim i wałbrzyskim).
  2. Cennik usług znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. Możliwość wykupienia usług istnieje tylko w przypadku zakupu pojazdu w Sklepie.
 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Spółka zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za stan pojazdów uszkodzonych, posiadających normalne ślady zużycia oraz posiadających widoczne wady i uszkodzenia takie jak np.:
   1. drobne zadrapania powłoki lakierniczej,
   2. niewielkie wgniecenia,
   3. brak anteny,
   4. zadrapania felg aluminiowych,
   5. brudne wnętrze pojazdu,
   6. przebite opony,
   7. odpryski na szybach po uderzeniu kamienia,
   8. brakujące płyty CD i DVD oraz karty pamięci do GPS,
   9. brak półki za tylnym siedzeniem lub rolety bagażnika,
   10. brak pilota,
   11. brak drugiego kluczyka,
   12. brak relingów dachowych lub haka holowniczego,
   13. przepalone żarówki,
   14. brak czynnika chłodzącego w klimatyzacji;
  2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady, o istnieniu których nie wiedziała w chwili sprzedaży.
  3. Kupujący w chwili odbioru lub bezpośrednio po nim powinien dokonać sprawdzenia stanu pojazdu w szczególności:
   1. układu wydechowego,
   2. amortyzatorów,
   3. wahaczy,
   4. sprzęgła,
   5. koło dwumasowego,
   6. hamulców,
   7. akumulatora,
   8. wycieraczek,
   9. systemu klimatyzacji;
 6. REKLAMACJE I ZWROTY
  1. Administrator oświadcza, że samochody znajdujące się w Sklepie są opisane w sposób rzetelny zgodnie z posiadaną przez Sprzedającego wiedzą o stanie technicznym i wizualnym w chwili sprzedaży.
  2. Kupujący w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i otrzymać zwrot pieniędzy. W takiej sytuacji niezbędne jest niezwłoczne poinformowanie Organizatora drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy JCK Sp. z o.o. zwróci pieniądze po dokonaniu oględzin pojazdu podczas których nastąpi porównanie stanu technicznego i wizualnego pojazdu w chwili wydania pojazdu i w chwili zwrotu. Oględziny pojazdu dokonywane są niezwłocznie. JCK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia osoby dokonującej zwrotu pojazdu w sytuacji gdy stwierdzi jego uszkodzenie.
  4. Kupującemu w przypadku wystąpienia wady przysługuje reklamacja z ograniczeniami znajdującymi się w Regulaminie. Kupujący zwraca się na piśmie do JCK Sp. z o.o. wraz z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji. W miarę możliwości powinien dołączyć fotografie lub pliki video.
  5. Czas rozpoznania reklamacji i ustosunkowania się do żądań Kupującego wynosi 14 dni roboczych.
 7. DANE OSOBOWE
  1. Kupujący oświadcza, że udostępnia dane osobowe dobrowolnie w celu zakupu pojazdu jak również wykonania usług dodatkowych i wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
  2. Administratorem danych osobowych jest JCK Sp. z o.o.
  3. Kupującemu przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
  4. Spółka oświadcza, że dane osobowe znajdujące się w jej bazie nie będą sprzedawane. Mogą być one jednak użyczane podmiotom trzecim w przypadku wykonania usług dodatkowych (np. dostawa pojazdu pod wskazany adres za pośrednictwem firmy transportowej).
  5. Administrator oświadcza, że wszystkie zebrane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
  6. Administrator oświadcza, że strona internetowa, na której znajduje się Sklep, posiada wdrożone funkcje reklamowe Google Analytics.
  7. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików cookie. Pozwalają one tworzyć statystyki na podstawie, których powstaje oferta handlowa i reklamowa oraz badany jest rynek. Pliki te mogą być umieszczane na stronie Sklepu i wykorzystywane przez podmioty współpracujące z JCK Sp. z o.o. Większość przeglądarek internetowych domyślnie umożliwia umieszczenie cookie. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak aby pliki te nie mogły być umieszczane. Możliwe jest również ustawienie komunikatu o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych mających tutaj zastosowanie ustaw stanowiących część polskiego porządku prawnego.
  2. W przypadku sporów sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Spółki.